Gästbloggare – Alexandra Sgier – Fitnessträning

Body-Mind-Bond (scroll down for English)

Fitnessträning för hundar är ett 3-i-1-paket. Det är inte bara för “working dogs” arbetande hundar eller för rehabilitering av skador. Fitnessträning är för alla hundar: valpar, seniorer, jakthundar, agilityhundar men naturligtvis också för sällskapshundar.

Vi älskar alla våra hundar och vi vill att de ska ha ett bra, hälsosamt och långt liv. Fitness är inget magiskt trick, men det hjälper er att nå gemensamma mål.

Som du vet, om du tränar yoga, pilates eller besöker gymmet flera gånger i veckan, då kommer du att hålla dig i form och vara frisk. Du kommer att bli starkare och få mer energi du får också bättre kroppskontroll. Ditt immunsystem stärks och du håller dig friskare, allt detta fungerar precis likadant för din hund.

Hundar är så fantastiska djur, de är positiva, glada och energiska. De är “födda för att springa”. Många hundar kommer att ge 100% så snart de blir aktiva och det spelar ingen roll om din hund “bara” leker med sin vän eller om ni tränar Agility tillsammans eller utför någon annan aktivitet.

Hundar förstår inte begreppet “att bara göra något som en hobby” … Det är ”allt eller ingenting som gäller”!

Vi som hundägare bestämmer hur livet för våra hundar ska se ut, det betyder att de inte har mycket val eller kontroll för vad som ska ske i det dagliga livet. Därför är det vårt ansvar att ta hand om våra hundar på bästa sätt.

Med fitnessträning kan du stärka din hund för alla eventuella äventyr. Men det är inte allt!

Kommunikation är mycket viktigt när du tränar din hund, genom att träna fitness med din hund så blir du duktigare. Du lär dig att observera din hund, hundens rörelser och rörlighet, du lär dig att se om hunden inte förstår dig eller om hunden blir trött.

Jag personligen vill att min hund ska tänka själv och jag vill att hunden ska kunna göra val som vi båda kommer att vara nöjda med.

När vi tränar fitness så betyder detta att jag vill att min hund ska förstå övningarna som vi gör, hunden bör veta exakt hur den ska röra sig, för om den vet det så kan den också förbättra övningen/rörelsen mer effektivt. För att uppnå detta så klickar jag in många av övningarna med shaping. Desto mer man tränar såhär, desto bättre blir man på att kommunicera med sin hund. Dessa nya färdigheter stannar inte bara i gymmet utan det kommer att överföras till allt ni gör tillsammans.

Jag har ett exempel på en ung hund med liten träningserfarenhet, ingen smärta i hundens kropp, men rygg- och kärnmusklerna saknade styrka, ryggen hängde och hela hunden verkade lite lös i sina rörelser.

Efter ungefär ett halvt år av fitnessträning ”just for fun” (en gång i veckan), så kan både ägare, vänner och jag se en enormt positiv förändring. Hunden har nu rak rygg, hon vet hur man rör sig och hennes gång är nu fast och korrekt. Det är så trevligt att se hur ägaren och hunden har vuxit tillsammans som ett team. Det värmer mitt hjärta när hundarna och ägarna kommer in till mig och alla är glada och trivs med att arbeta och prova nya saker.

Ett annat exempel är hur hundar som kan vara lite rädda för det okända, börjar ”blomma ut” efter flera lektioner av Fitnessträning. Jag vet inte hur många gånger jag har hört “åh, men min hund kommer inte att göra det” … Men om du bara justerar övningen lite och tar små steg och gör övningen enkel, så är jag ganska så säker på att hunden kommer att klara av att göra det vi tänkt oss.

Så låt oss avsluta med en sammanfattning till varför det är bra för din hund att börja med fitnessträning:

BODY
Mer: Styrka, balans, rörlighet, uthållighet, koordination och kroppskontroll

MIND
Din hund får: Mental stimulering, blir lugnare, får bättre självkontroll och ökat självförtroende.

BOND
Du och din hund får: Förbättrad kommunikation, förbättrad teamkänsla och ännu mer glädje.

Tack vare de saker som nämns ovan så minskar också risken för skador!

Är du intresserad av att prova Cross Flex-träning med din hund?
Här bjuder jag på fyra övningar som du kan prova på att göra tillsammans med din hund:

Nosetouch

Rear end awareness

Bowing

3-Legged stand lifting front paws

//Alexandra Sgier, 076 134 23 44
dogrehab@dogrehab.se
www.dogrehab.se


Body-Mind-Bond

Fitness training for Dogs is a 3 in 1 package. And it’s not just for “working dogs” or for rehabilitation. Fitness training is for all Dogs: puppies, seniors, Hunting dogs, Agility dogs but of course also for your pet dog.

We all love our dogs, and we want them to have a good, healthy and long life. Fitness training is not a magic trick, but it helps you a lot to get to your common goal.

And as you know, if you do Yoga, Pilates or visit the gym several times a week, you will be fit and healthy, you will have more strength and energy, and better body awareness also your immune system will be on top of its game. And all that is exactly the same for your dog.

Dogs are such great animals, they are positive, happy and energetic. They are “born to run”. Many dogs will give 100% as soon as they get active and it does not matter if your dog is “just” playing with his friend or if you are training Agility together or any other activity.

Dogs do not understand the concept of “just doing something as a hobby”… It’s all or nothing!

For dogs living with humans means that a big part of their life is decided for theme, the don´t get much choice or control in their life. So, it is clearly our responsibility to take care of our dogs, in the best way we can.

With Fitness training you can strengthen your Dog for all his adventures. But that’s not all!

Communication is very important when training your dog, through Fitness Training you learn to become an even better trainer for your dog. You learn to observe your dog, his movement and mobility, you learn to see if he is not understanding your communication or if he is getting tired.

I personally want my dog to think for himself, and I want him to be able to make choices that we will both be happy with.

In fitness terms this means I want my dog to understand his exercises, he should understand exactly how to move, because if he knows what he is doing, he can also improve on it more efficient. To achieve this, I “shape” (clicker training) many exercises. And the more you train like this, the better you get at communicating with your dog. And these new skills are not just staying in the fitness room, they will transfer to everything you do together.

I have an example of a young pet dog with little training experience, no pain in her body, but the back and core muscles were lacking strength, so the back was hanging and the whole dog seemed a little too lax in his movements.

After about half a year of fitness training “just for fun” (once a week) Owner, friends and I can see a massive positive change. The dog now has a straight back, she knows how to move and her gait is now firm and correct. And it is so nice to watch how the owner and the dog have grown together as a team.
And what warms my heart, is when the dogs and the owners come in and everybody is already happy and excited to work and try new things.

A different example is how dogs that might be a bit fearful of the unknown, start to drive and bloom after a few lessons of fitness training. I don´t know how many times I have heard “oh, but my dog won´t do that”… But if you adjust the exercise and take baby steps, just as your dog needs them, I am pretty sure he will do it 🙂

So, let´s wrap up the reasons why your dog will drive with fitness training:

Body
More: Strength, balance, mobility, endurance, coordination and body awaerness

Mind
Your dog will get: Mental stimulation, calmer, selfcontroll, selfconfidence, more choices

Bond
You and your dog will get: Improved communication, improved bond, even more joy

And because of all the things mentioned above, the risk of injury decreases aswell!

So, are you interested to try Cross Flex training with your dog?
Here are 4 foundation exercises you can try with your dog:

Nosetouch
https://youtu.be/j7EZDfMz0AY

Rear end awareness
https://youtu.be/ozUXprQhEyw

Bowing
https://youtu.be/3C8kLfwoQGM

3-Legged stand lifting front paws
https://youtu.be/UnSUdO5jmRQ

//Alexandra Sgier, 076 134 23 44
dogrehab@dogrehab.se
www.dogrehab.se

En reaktion till “Gästbloggare – Alexandra Sgier – Fitnessträning

Lämna ett svar